Compromís de qualitat

Amb l'objectiu que tot el món puga gaudir de l'activitat física en un entorn agradable i de confort, la Piscina Municipal de Carcaixent vol establir un compromís de qualitat amb els seus usuaris, que es concreta en la carta de serveis següent:

 

Neteja i higiene

    1º Neteja i desinfecció a fons diàriament de la instal·lació, especialment de les zones humides.

    2º Servei de neteja durant l'horari d'obertura de la instal·lació (16 hores diàries). En els vestidors s'exposarà l'hora de la darrera neteja.

    3º Control visual de la neteja abans de l'obertura al públic de la instal·lació.

    4º Anàlisi microbiològica per al control de l'eficàcia del pla de neteja i desinfecció, per part d'un laboratori extern.

    5º Pla de desinsectació i desratització de la instal·lació.

 

Manteniment i conservació

    1º Rondes de manteniment diàries per a detectar possibles mancances, avaries... i per a controlar els paràmetres de confort.

    2º Pla de manteniment que inclou tractament de l'aigua, prevenció de la legionel·la, climatització i ventilació, contra incendis...

    3º Control de la qualitat de l'aigua i de l'aire de les piscines dues vegades al dia i exposició dels resultats.

    4º Execució de les reparacions seguint sempre els criteris de rapidesa, eficàcia i amb la mínima interferència en el desenvolupament de les activitats.

 

Nivells de confort

    1º Instal·lació adaptada per a les persones amb discapacitat per tal que puguen accedir a la pràctica esportiva.

    2º Publicació actualitzada de l'espai de la piscina disponible per al bany lliure, tant a la pàgina web com en els panells informatius de la instal·lació.

    3º Respecte cap a l'aforament màxim preestablert en els diferents espais.

    4º Garantia de qualitat dels materials i aparells posats a disposició dels usuaris.

    5º Establiment dels paràmetres de confort següents:

 

Nivell tècnic i professional

    1º Activitats amb uns objectius, continguts i metodologia adequada a cada grup d'edats, amb material apropiat i fomentant la bona relació social.

    2º Puntualitat en els horaris previstos per a cursos, activitats i serveis.

    3º Garantia de capacitació professional de tots els tècnics esportius i de tot el personal en general.

    4º Presència permanent d'un socorrista en el recinte de piscina i farmaciola equipada amb el material de primers auxilis i amb un desfibril·lador automatitzat extern.

    5º Activitats de formació continuada per al personal de la instal·lació.

 

Compromís d'atendre i informar bé

    1º Informació permanent sobre activitats, horaris, preus, normatives..., a través de materials impresos i en els panells informatius de la instal·lació.

    2º Pàgina web corporativa amb una informació completa i actualitzada.

    3º Tracte amable, cordial i respectuós de tots els treballadors de la instal·lació vers els usuaris.

    4º Enquesta d'avaluació anual per a mesurar el grau de satisfacció dels usuaris amb relació al servei.

 

Els compromisos dels usuaris

    1º Contribuir en l'assoliment d'un clima de bona convivència a través del respecte i compliment de les normes de règim intern i de les indicacions del personal de la instal·lació.

    2º Contribuir en la millora de la qualitat cuidant la instal·lació i adoptant una actitud cívica i responsable.

    3º Notificar qualsevol desperfecte o incidència que es detecte per tal que es puga solucionar el més prompte possible.

    4º Presentar les queixes i/o suggeriments que es consideren oportuns a través dels mitjans següents: full de queixes, bústia de suggeriments i a través de la pàgina web. Qui ho indique, rebrà una resposta a la seua queixa o suggeriment en 15 dies des del moment de la recepció.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813