Tresoreria Municipal

FUNCIONS

L'àrea de Tresoreria comprèn les següents funcions:

 • El maneig i custòdia de fons, valors i efectes, de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents.
 • La Prefectura dels Serveis de Recaptació.

Són funcions encomanades a la Tresoreria:

 • Recaptar els drets i pagar les obligacions.
 • Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
 • Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions.
 • Respondre dels avals contrets.
 • Realitzar les altres que es derivin o relacionin amb les anteriors numerades.


El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes es farà de conformitat amb les disposicions legals vigents, incloent:

 • La consignació dels fons d'efectiu i valors i la realització de tots els cobraments i pagaments correspongui als fons i valors de l'entitat.
 • L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes.
 • La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions.


La Prefectura dels serveis de recaptació comprèn:

 • L'impuls i direcció dels procediments recaptatoris.
 • Dictar la provisió de constrenyiment i autoritzar la subhasta de béns embargats.
 • L'autorització dels plecs de càrrec de valors que s'entreguen als recaptadors i agents executius.
 • La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial en relació amb la gestió dels drets de l'entitat.