Servicis Socials Generals

QUI SÓM?

L'equip social base de Benestar Social està format per:

  • treballadores socials
  • educadores socials
  • psicòlogues

QUÈ FEM?

 - PROGRAMA D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT.

Dirigit a tota la població, amb la finalitat d'informar, orientar i assessorar en relació a tots els recursos adquats per atendre i/o resoldre les seues necessitats.

 - PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES.

Tindran per objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les puguen atendre per sí mateix, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques, que poden concretar-se en les següents:

  • Ajudes d'emergència.

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessita, dirigides a la unitat de convivència.

  • Renda Garantida de Ciutadania.

Es configura com el dret a una prestació econòmica gestinada per la xarxa pública de servicis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de forma activa la seua inserció sociolaborar i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaborar d'aquells ciutadans/es que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar.

  • Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familar, simple o permanent, en família extensa o afí.
  • Ajudes per al desenrotllament personal.

Comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones, amb dificultats motores o sensorials, el manteniment en el seu entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia personal.

Poden ser: ajudes per l'eliminació de barreres arquitecnòniques, ajudes tècniques per a l'adaptació funcional de la llar, adaptació de vehicle motor.

 - COOPERACIÓ SOCIAL.

Col·laboració amb organitzacions no governamentals i associacions que treballen en l'àmbit de lo social, així com en la promoció i desenrotllament de les persones i grups, potenciant canals de participació, fomentant l'associacionisme en matèria de servicis socials, així com impulsant el voluntariat social, a més a més d'establir vies de coordinació entre les entitats socials i els professionals que intervenen en els servicis socials municipals.