Formulari de cerca

Servici d'Ajuda a la Dependència
Este servici es crea a partir de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. És un servici dirigit a cobrir les necessitats d'informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada.

A QUI VA DIRIGIT?

A totes aquelles persones o familiars de persones que es troben en la situació següent:

 • Les persones amb una limitació física, psíquica o intel·lectual.
 • Les persones amb incapacitat per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària per elles mateixes.
 • Les persones que tenen la necessitat d'assistència o atenció per part de tercers.

La cobertura del servici és per a totes aquelles persones empadronades al municipi de Carcaixent.

FUNCIONS DEL SERVICI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

 • Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.
 • Assessorament en l'elaboració de la sol·licitud de valoració de la situació de dependència.
 • Elaboració de l'informe social; document tècnic que recull les expectatives familiars i la valoració de la millor atenció conforme a la situació de dependència que presenta la persona.
 • Negociació i proposta del Programa d'Atenció Individual de les persones en situació de dependència.
 • Seguiment de les prestacions i servicis assignats a les persones en situació de dependència.

SERVICIS:

 • Servici de teleassistència.
 • Servici d'ajuda a domicili.
 • Servici de centre de dia i de nit.
 • Servici d'atenció residencial.

PRESTACIONS:

 • Prestació econòmica al cuidador.
 • Prestació econòmica a l'assistent personal.
 • Prestació econòmica vinculada al servici.