Formulari de cerca

Serveis Socials generals

QUI SOM?

L'equip social base de Benestar Social està format per:

  • treballadores socials
  • educadores socials
  • psicòlogues

QUÈ FEM?

 - PROGRAMA D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT.

Dirigit a tota la població, amb la finalitat d'informar, orientar i assessorar en relació a tots els recursos adequats per atendre i/o resoldre les seues necessitats.

 - PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES.

Tindran per objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les puguen atendre per si mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques, que poden concretar-se en les següents:

  • Ajudes d'emergència.

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat, dirigides a la unitat de convivència.

  • Renda Valenciana d'Inclusió.

Es configura com el dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de forma activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral d'aquells ciutadans i ciutadanes que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar.

  • Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familar, simple o permanent, en família extensa o afí.
  • Ajudes per al desenrotllament personal.

Comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones, amb dificultats motores o sensorials, el manteniment en el seu entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia personal.

Poden ser: ajudes per a l'eliminació de barreres arquitecnòniques, ajudes tècniques per a l'adaptació funcional de la llar, adaptació de vehicle motor.

 - COOPERACIÓ SOCIAL.

Col·laboració amb organitzacions no governamentals i associacions que treballen en l'àmbit social, així com en la promoció i desenrotllament de les persones i grups, potenciant canals de participació, fomentant l'associacionisme en matèria de serveis socials, així com impulsant el voluntariat social, a més d'establir vies de coordinació entre les entitats socials i els professionals que intervenen en els serveis socials municipals.