Formulari de cerca

Política de privacitat

L'Ajuntament té com a una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua administració com dels mateixos empleats públics al seu servei.

En este sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenrotllament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'este portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a la dita comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l'interessat. De la mateixa manera, el tractament d'estes s'efectuarà de forma confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment en què se sol·liciten.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa tots els usuaris que, en el cas d'aportar dades personals, podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament de Carcaixent:

Ajuntament de Carcaixent

Plaça Major, 1 - CP 46740

96 245 76 00

ajuntament@ayto-carcaixent.es