Oficina AMICS

AMICS són oficines locals posades en marxa per la Conselleria d'immigració i Ciutadania, que tenen per objecte informar, intervindre, assessorar i orientar el col·lectiu immigrant, amb la finalitat de posar al seu abast tots els recursos de què disposen tant l'administració com les altres entitats corresponents.
Estes agències fomenten la cooperació entre l'administració autonòmica valenciana i les administracions locals, per tal d'afavorir la implicació de totes les entitats que conformen la vida social i econòmica en la construcció d'una societat solidària, tolerant i integrada.

OBJECTIUS:

 • Facilitar, a les persones immigrants, la informació i els serveis necessaris per a la completa integració en la societat valenciana.
 • Contribuir a la configuració d'una societat més justa i equilibrada, en la qual no es done cap tipus d'exclusió social.
 • Fomentar la cooperació amb les administracions locals, així com amb altres entitats, per tal d'establir uns criteris d'actuació i objectius comuns en l'àmbit de la integració i la convivència.
 • Facilitar l'accés de les persones immigrants al programa de comprensió de la comunitat d'acolliment, en aspectes lingüístics, històrics i jurídics.

QUINS SERVICIS OFERIXEN?

 • Les agències AMICS oferixen servicis d'informació, assessorament, mediació i orientacions en les següents matèries:
 • Situació i regularització legal a la Comunitat Valenciana i lloc on es pot tramitar.
 • Informació i derivació quant a l'accés al sistema educatiu i a la formació ocupacional i no reglada.
 • Orientació per a l'accés al sistema laboral.
 • Assessorament sobre l'accés al sistema sanitari.
 • Assessorament per a la tramitació i recepció d'un habitatge digne.
 • Assessorament i derivació en matèria d'integració cultural.
 • Promoció d'activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d'acolliment.
 • Programa de comprensió de la comunitat d'acolliment, en aspectes lingüístics, històrics i jurídics.

WEB AMICS: www.amics.gva.es