Igualtat
Departament emmarcat dins de la Regidoria de Benestar Social que te com a finalitat promocionar activitats de tot tipus encaminades a garantir la igualtat d'accés d'homes i dones a les distintes esferes de la vida pública i privada del municipi.

El departament es troba dinamitzat per una agent d’igualtat que treballa amb col·laboració amb la resta de recursos municipals i autonòmics per a la consecució de la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els àmbits locals.

 

1. Incorporació de la perspectiva de gènere en las polítiques públiques municipals.

Col·laboració en el disseny i avaluació de polítiques d'igualtat d'oportunitats i d'accions positives, per a consolidar la participació igualitària d'hòmens i dones en qualsevol àmbit social, polític, econòmic i cultural del municIpi.

 

2. Atenció a dones.

Informació i orientació sobre recursos en diferents àmbits (social, laboral, formatiu, associatiu,...) amb la finalitat de aconseguir la igualtat real de les dones en la nostra societat.

 

3. Prevenció i detecció de la Violència de Gènere

  • Informació sobre recursos i ajudes.
  • Tallers d'igualtat i prevenció de la violència masclista als centres educatius de la ciutat.
  • Disseny de campanyes de prevenció comunitària de la violència masclista.
  • Participació en el Plans de Protecció Local.

 

4. Plans d' Igualtat.

  • Assessorament a empreses en l'elaboració i implantació de plans d'igualtat.
  • Elaboració d'informes tècnics sobre els plans d'igualtat presentats per a l'obtenció del Segell de la Generalitat "Fent Empresa Iguals en Oportunitats"