Formulari de cerca

Gestió Tributària

FUNCIONS

Prestar un servei de gestió tributària eficaç amb els màxims nivells de qualitat, atenent les demandes dels ciutadans i proporcionant-los totes les facilitats en el compliment de les seues obligacions.

 

SERVEIS BÀSICS

  • Informació general i particular sobre les obligacions tributàries municipals: impostos periòdics i no periòdics.
  • Sol·licitar canvis en les dades dels rebuts corresponents a impostos i taxes municipals de caràcter periòdic: Béns immobles (urbana i rústica), guals, vehicles, activitats econòmiques.
  • Altes i alteracions en els padrons fiscals corresponents als tributs municipals.
  • Es facilita als contribuents el càlcul previ de les autoliquidacions de Plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana).
  • Tramitació de les bonificacions i exempcions sol·licitades.
  • Recursos presentats contra els rebuts i liquidacions emeses per l'Ajuntament.
  • Recerca de la major eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos financers, econòmics i monetaris municipals.
  • Liquidació de tributs.
  • Emissió de tot tipus de justificants sobre el contingut de les bases de dades tributàries: documents compulsa, volants o certificats.