Formulari de cerca

FITXA: ENQUESTA MODEL DE GESTIÓ DE LES MUNTANYES DE CARCAIXENT
1. OBJECTE:
Conèixer l’opinió ciutadana sobre el model de gestió de les muntanyes de Carcaixent que volen que l’Ajuntament configure per a esta ciutat.
 
2. POBLACIÓ A LA QUAL S’ADREÇA:
Ciutadans empadronats en este municipi que tinguen complits 16 anys el dia que s’inicia l’enquesta.
 
3. NATURALESA DE L ’ENQUESTA:
L’enquesta no té el privilegi d’obligació de col·laboració ciutadana.
 
4. COMPET ÈNCIA DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA MATÈRIA:
La matèria sobre la qual versa l’enquesta encaixa en un servei de competència municipal emparada bàsicament en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que en l’art. 25.1 disposa que, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, el municipi pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en este article i també determinats en l’article 33 de la Llei 8/2010, de règim local de la CV.
 
5. CONSENTIMENT PER A PARTICIPAR EN L ’ENQUESTA:
El ciutadà, abans de donar el consentiment, ha de ser informat de la naturalesa, característiques i finalitat de l’enquesta.
 
PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA:
El consentiment informat es sol·licitarà de tal manera que resulte impossible la introducció de cap dada
sense que prèviament l’afectat haja conegut i acceptat l’advertència.
 
6. CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
Com que esta enquesta implica l’accés/tractament de dades personals cal igualment el consentiment. Per això s’ha d’informar del que preveu l’art. 5 LOPD, i hi és aplicable, pel que fa a la mecànica, l’apartat 5 anterior.
 
7. CANAL MIXT DE PARTICIPACIÓ (TELEMÀTIC I PRESENCIAL)
 
TELEMÀTIC:
  • A través de la web municipal http://www.carcaixent.es des de qualsevol enllaç a Internet
  • Si el ciutadà té impediment per a participar-hi telemàticament (falta de dispositiu, connexió Internet, etc.) pot fer servir qualsevol d’estos punts de suport d’accés a la xarxa, on podrà demanar, si ho necessita, ajuda d’un voluntari col·laborador
  1. CIM
  2. Palau
  3. Piscina
9. TERMINI DE L’ENQUESTA
Del 13 al 17 de desembre de 2017, tots dos inclosos
 
10. HORARI PER A PARTICIPAR-HI
PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA:
(AUTÒNOMA):
 
De les 00:00 h del dia 13 de desembre de 2017 fins al dia 17 de desembre de 2017 a les 23:59 h. Si l’accés es fa des de qualsevol punt de suport d’accés a la xarxa, els horaris seran els següents:
(DES DELS PUNTS DE SUPORTS D’ACCÉS A LA XARXA HABILITATS PER L’AJUNTAMENT)
  • CIM, Des del dia 16 fins al dia 17 de 10h a 20 h.
  • Palau, Des del dia 13 al 15 de 17h a 20h; i del dia 16 fins al dia 17 de 10h a 20 h
  • Piscina, Des del dia 13 al 15 de 17h a 20h; i del dia 16 fins al dia 17 de 10h a 20 h
 
11. MITJÀ D’IDENTIFICACIÓ/AUTENTICACIÓ:
TELEMÀTIC: clau concertada (DNI i data de naixement)
En cas que la persona accedisca a través d’un punt de suport d’accés a la xarxa, hi haurà un voluntari que informe i explique el procediment i, una vegada assegurats que entén els termes de l’enquesta, es deixarà el veí perquè puga fer l’enquesta amb la reserva corresponent.
 
12. INCIDÈNCIES:
Davant qualsevol discrepància o possible duplicitat que es puga produir pel que fa a la votació presencial, prevaldrà la que s’haja produït en primer moment.
El ciutadà, que complint els requisits exigits, tinga alguna incidència (tècnica) que li impedisca omplir l’enquesta telemàticament podrà acollir-se a un punt de suport d’accés a la xarxa habilitat per l’Ajuntament per a omplir-la. Podrà també traslladar les incidències que ha tingut a fi que l’orienten sobre el problema o informar-lo dels obstacles que li hagen impedit participar.
Una vegada es vote, no es podrà tornar a votar ni presencialment ni telemàticament.
 
13. RESULTAT DEFINITIU DE L’ENQUESTA:
Els resultats totals es publicaran en la web municipal als dos dies des de la finalització del termini de l’enquesta. Així mateix, es difondrà a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.
 
14. RESPONSABILITATS:
L'Ajuntament, en qualsevol fase de l'enquesta i en el supòsit d'utilització indeguda amb frau i dol, pot exigir les responsabilitats oportunes.
 
15. CONTINGUT DE L’ENQUESTA/QÜESTIONARI:
Els enquestats indicaran l’ordre de preferència (no excloent entre elles), marcant sobre les respostes el número d’estreles. Serà possible marcar 8 opcions i valorar cadascuna d’elles amb una puntuació entre 1 i 5 estreles de manera independent.
 
La pregunta i les respostes seran:
Quina propietat vols per a la muntanya de Carcaixent? I qui vols que la gestione?
• Propietat privada amb gestió privada
• Propietat privada amb gestió pública
• Propietat pública amb gestió privada
• Propietat pública amb gestió pública
• Gestió indiferent amb propietat pública
• Gestió indiferent amb propietat privada
• Propietat indiferent amb gestió pública
• Propietat indiferent amb gestió privada