Discapacitats
Centres
 • QUÈ ÉS?

  El Centre Ocupacional Municipal “EL CLOT”  és un servei i un establiment de serveis socials especialitzats, obert a les necessitats de la població. Té com a objectiu facilitar als usuaris, per mitjà d’una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, amb la finalitat que puguen aconseguir, dins de les possibilitats de cadascun i per mitjà d’un programa individual de rehabilitació,  la seua màxima integració social.
  El COM és un servei dependent de l'Ajuntament de Carcaixent.

  A QUI VA DIRIGIT?

  El COM està destinat a aquelles persones amb discapacitat psíquica, administrativament reconegudes com a tals, de la comarca de la Ribera Alta,  en edat laboral i que hagen acabat el període de formació.

  QUI POT SOL·LICITAR-LO?

  Podran integrar-se en el COM les persones amb discapacitat que reunisquen les condicions següents:

  • Estar en edat laboral
  • Ser valorat  per l’equip multiprofessional a què es refereix l’article 10 de la LISMI i tindre el Certificat Oficial de Minusvalidesa
  • Presentar com a  diagnòstic  principal el de retard mental.
  • Disposar d’una resolució motivada de l’equip multiprofessional sobre la necessitat d’integració en un centre ocupacional.
  • Que el centre siga l'idoni per a les necessitats de la persona.
  • Proximitat del centre a la residència familiar (comarca).
  • Que l’usuari i/o el seu representant  legal firmen un contracte d’assistència i acceptació dels drets i de les obligacions que els competeixen, amb el titular del centre, al costat del programa individual elaborat per l’equip tècnic.
  • Que facilite tota la documentació i dades requerides per l’entitat.

  MÉS INFORMACIÓ:

  El COM  té objectius en les àrees següents:

  • Àrea d’assistència i formació en els aspectes d’autonomia personal: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a usuaris/àries que, amb la participació directa d’aquestos, tenen l’objectiu d’aconseguir una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic, potenciant l’autonomia personal, l’autoestima i l’equilibri personal que li permeta millorar la seua qualitat de vida, per mitjà de la intervenció terapèutica més adequada.
  • Àrea ocupacional i de formació laboral: ocupació terapèutica, consistent en tasques a través de les quals, sempre que siga possible, l’usuari puga desenrotllar hàbits, habilitats laborals i adonar-se de la consecució d’un resultat material i satisfactori, amb l’objectiu de facilitar la integració laboral per mitjà de l’ocupació, amb ajuda o sense.
  • Àrea de formació per a la integració social: formació en hàbits i habilitats per a la convivència social i també l’orientació per a una utilització correcta dels recursos comunitaris necessaris per al desenrotllament i relació de la persona amb retard mental.
  • Àrea de suport a pares i tutors: orientació educativa i psicològica a familiars i tutors dels usuaris del centre, afavorint així una millora en la intervenció i seguiment dels processos que es duen a terme.

  Actualment, el centre ocupacional compta amb una psicòloga amb funcions també de direcció, una fisioterapeuta, 4 monitors, 7 educadors i 2 auxiliars ocupacionals.

  Font de la informació: 
  El Clot
Servei d'Ajuda i Programes
 • QUÈ ÉS?

  Es tracta d’una estança en balnearis de tot el territori espanyol en règim d’allotjament i pensió completa. Els torns tenen una duració de 12 dies (11 nits). L’objectiu és proporcionar als pensionistes que, per prescripció facultativa ho necessiten, els tractaments termals a preus reduïts.

  QUI HO POT SOLICITAR?

  Poden participar en aquest Programa tots els pensionistes de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa. També els qui tenen pensions de viudetat o altres pensions si són majors de 60 anys. Es demana que es valguen per ells mateixos per a les activitats de la vida diària i que necessiten els tractaments termals sol•licitats.

  QUAN?

  • Per als torns de febrer fins agost, el termini finalitza l’ultima setmana de gener.
  • Per als torns de setembre a desembre, el termini finalitza a mitjan maig.


  MÉS INFORMACIÓ

  Els cònjuges poden realitzar petició conjunta. Les persones que vagen soles poden associar les seues peticions.

  Font de la informació: 
  Programa de Termalisme Social - IMSERSO Balnearis
 • QUÈ ÉS?

  Es tracta d'una estança en balnearis de la Comunitat Valenciana en règim d'allotjament i pensió completa. Els torns tenen una duració de 8 dies (7 nits).

  QUI POT DEMANAR-HO?

  • Poden participar en aquest Programa tots els pensionistes de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa. També els que tenen pensions de viudetat si són majors de 60 anys. Es demana que es valguen per ells mateixos per a les activitats de la vida diària i que necessiten els tractaments termals sol·licitats.
  • També poden participar les persones discapacitades (amb una minusvalidesa igual o major al 33%) i els seus acompanyants, en cas de necessitar-los.

  QUAN?

  • Per al primer semestre de l'any, el termini sol acabar a mitjan gener
  • Per al segon semestre de l'any, el termini sol acabar a la fi de febrer

  MÉS INFORMACIÓ

  • Els cònjuges poden realitzar petició conjunta. Les persones que vagen soles poden associar les seues peticions.
  • Les sol·licituds s'atenen per rigorós ordre d'entrada. Es dóna prioritat a les persones que no han gaudit de plaça l'any anterior.
  Font de la informació: 
  Programa de Termalisme (Balnearis) de la Conselleria de Benestar Social
 • QUÈ ÉS?

  El SAD és un servei de caràcter transitori o permanent que, a través de personal qualificat i supervisat, presta assistència adequada a famílies o persones soles amb dificultats, proporcionant-los la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual.

  A QUI VA DIRIGIT?

  • A persones amb un alt grau de dependència i persones majors amb greus dificultats per a desenvolupar-se ells sols.
  • A famílies que tinguen menors en situació de risc.
  • A qualsevol ciutadà per tal d'ajudar-lo a resoldre situacions problemàtiques puntuals sense necessitat de trencar el seu entorn personal o familiar.

  QUAN?

  Pots sol·licitar el SAD tot l'any.

  Font de la informació: 
  Servei d'Ajuda a Domicili