Formulari de cerca

Consell Municipal d’Acció Social i Salut
El Consell Municipal d’Acció Social i Salut de Carcaixent és un òrgan consultiu i de participació que pretén incorporar els diferents actors i entitats del municipi amb intervenció en esta àrea d’activitat de la societat i les seues associacions, en la definició, desenrotllament i promoció de la política social i de benestar del municipi. Este Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit de l’acció social i de la salut, al compliment del mandat de l’article 9.2 de la CE, que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguen reals i efectius, de remoure els obstacles que ho impedisquen o que en dificulten la plenitud, i de facilitar la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. El Consell d’Acció Social i Salut no té personalitat jurídica pròpia, és un òrgan de cohesió social de la ciutat, d’articulació de la col·laboració i la participació de la ciutadania en la presa de decisions d’àmbit municipal, així com d’assessorament a l’Ajuntament de Carcaixent, en totes les qüestions referents a la política social i promoció de la salut en l’àmbit municipal, així com en aquelles iniciatives d’impuls i desenrotllament de projectes de benestar social i qualitat de vida.

Podran integrar-se en el Consell d’Acció Social i Salut les associacions i entitats que complisquen els requisits següents:

 • Que una part significativa de la seua activitat s’incloga dins de l’àmbit d’actuació del Consell.
 • Que es troben inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Carcaixent.
 • Que tinguen activitat al terme municipal de Carcaixent.
 • Que no tinguen fins lucratius.
 • Que accepten les presents normes reguladores i les disposicions que les desenvolupen.

Són funcions del Consell d’Acció Social i Salut, dins de l’àmbit dels serveis socials municipals, les següents:

 1. Promoure i donar suport a l'associacionisme i a les iniciatives de solidaritat de caràcter social.
 2. Arreplegar les demandes socials que provenen dels distints sectors i col·lectius socials.
 3. Fomentar les activitats de prevenció, de promoció i de desenvolupament social i cultural dels sectors socials als quals servixen.
 4. Fomentar la participació dels distints sectors socials i de les restants administracions públiques.
 5. Realitzar actuacions d'informació, de divulgació i de sensibilització ciutadana. Cooperar amb les entitats públiques i privades que actuen en l'àmbit del benestar social.
 6. Facilitar la coordinació de les entitats públiques i privades que actuen en el camp del benestar social.
 7. Concertar actuacions amb les entitats que treballen en l’àmbit del benestar social i la qualitat de vida en el municipi.
 8. Analitzar, reflexionar i proposar línies d’actuació que incidisquen en la política social i de la salut, procedents de les demandes i necessitats dels diferents sectors o col·lectius.
 9. Promocionar iniciatives de valor estratègic per al desenrotllament social local, a partir de les situacions valorades i estudiades.
 10. Consensuar fórmules de col·laboració i cooperació per a aplicar les polítiques de benestar en el municipi.
 11. Informar, debatre i difondre les qüestions d’interés col·lectiu que afecten la qualitat de vida del conjunt de la ciutat.
 12. Participar, en els termes que en cada cas es determine, en la gestió dels programes públics de major impacte social i en tot allò que delegue el Ple de l’Ajuntament de Carcaixent.

 

L’Ajuntament, d'acord amb els seus recursos pressupostaris, podrà subvencionar econòmicament les associacions sense ànim de lucre per a la defensa d'interessos generals o sectorials del veïnat, tant pel que fa als seus gastos generals, com pel que fa a les activitats que realitzen.

El pressupost general de l'Ajuntament inclourà una partida destinada a este fi, i el Ple de l'Ajuntament, en l'exercici de les seues potestats reglamentària i d'autoorganització, i a través de les bases d'execució, en concretarà les formes, mitjans i procediments de distribució que, en tot cas, contemplarà la seua representativitat, el grau d'interés o utilitat ciutadana dels seus fins, la seua capacitat econòmica autònoma i les ajudes que puguen rebre d'altres entitats públiques o privades.

 

L'Ajuntament de Carcaixent podrà acordar convenis amb entitats sense ànim de lucre degudament acreditades d'acord amb el que establix la normativa aplicable, les quals quedaran vinculades a les determinacions de la planificació municipal en matèria de serveis socials i als requisits que siguen fixats per la normativa i pel mateix conveni, de forma que es facilitarà un marc estable que afavorirà la millor prestació dels serveis o programes.

 

Els convenis podran ser renovats anualment, sense perjuí que puguen extingir-se per raó d'incompliment o qualsevol altra causa determinada en el mateix conveni.

 

Pertanyen al Consell les següents associacions:

 • ACVEM (La Ribera)
 • AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)
 • AFARADEM
 • AMAMANTA
 • AMES DE CASA TYRIUS
 • APESORIAL; SORDS DE LA RIBERA
 • ASSOCIACIÓ D’AGERMANAMENT
 • ASSOCIACIÓ D’ALZHÈIMER
 • ASSOCIACIÓ DE JUBILATS TERNILS
 • CÀRITAS PARROQUIAL
 • GRUP DE TEATRE LA TARDOR
 • GRUP DE TEATRE VERGE D'AIGÜES VIVES
 • INTERVENCIÓ AJUDA I EMERGÈNCIA
 • KORIMA, CLARETIANES
 • MANS UNIDES
 • SOS CARCAIXENT (BANC D’ALIMENTS)
 • TOTS SUMEM