Centres
 • QUÈ ÉS?

  És un centre per a persones de la tercera edat que afavoreix la integració i la participació d’aquest col·lectiu en la vida social. Aquest espai esta dedicat, bàsicament, a l'oci i a la formació dels jubilats i pensionistes, però també poden gaudir de gran part dels serveis oferits altres persones que no es troben en aquesta situació.

  El que es pretén des del Centre Integral de Majors és:

  • Augmentar la qualitat de vida de la persona major, generant un entorn estimulant, amb una àmplia gamma de possibilitats tant culturals com relacionals, recreatives...
  • Mantindre la independència i l'autonomia de les persones majors, a través de la prevenció del deteriorament físic, mental, emocional i social.
  • Estimular la integració de les persones majors que acudeixen al centre, amb la finalitat de mantindre les seues xarxes socials dins del mateix entorn comunitari.
  • Facilitar l'accés de les persones majors a serveis i programes recreatius i culturals, estimulant la seua participació en activitats i, al mateix temps, les relacions interpersonals entre elles.

  A QUI VA DIRIGIT?

  Aquest centre atén aquella població major de 65 anys, jubilats i pensionistes, així com les persones menors de 65 anys discapacitades i pensionistes.

   

  SERVEIS:

  PROGRAMES DESTINATS A PERSONES MAJORS

  Activitats físiques: Gimnàs de manteniment. Gimnàstica de rehabilitació, taixí, grup de relaxació, grup de passeig, petanca, canut, aeròbic adaptat per a persones majors...

  Activitats d’estimulació mental i cultural: Taller per a l’estimulació de la memòria, taller de comunicació i habilitats socials, taller de làmpares Tiffany, taller faller, grup de teatre, balls de saló, jocs de taula, cursos d’informàtica, conferències, taller d’escriptura i de premsa, excursions i eixides culturals.

  Atenció física, psíquica i social personalitzada: Consulta psicològica, atenció psicològica individualitzada, consulta de fisioteràpia, rehabilitació, massatge terapèutic, podologia, informació i orientació social.

  Atenció de la imatge personal: Perruqueria, manicura, tractaments facials, depilació facial i corporal, etc.

  PROGRAMES DESTINATS A TOT EL MÓN

  Cafeteria i restaurant: Esmorzars, menú diari, programes mensuals per a menjar al restaurant, programes mensuals de menjar a casa, per a persones amb discapacitat, festius amb reserva prèvia.

  Estètica i perruqueria: Tractaments facials i corporals, depilació, manicura, perruqueria, etc.

  Cursos d’informàtica: Iniciació, Excel, Office, d'altres (en funció de la demanda).

  MÉS INFORMACIÓ:

  De dilluns a divendres de 9h a 20h.
  Dissabtes de 9h a 24h i diumenges de 10h a 21h.

  Centre Integral de Majors

  C/ Sebastián Hernández, 8   Plaça d'Espanya
  Telèfon de contacte: 96 246 71 40

  Font de la informació: 
  CIM
 • QUÈ ÉS?

  El Centre Ocupacional Municipal “EL CLOT”  és un servei i un establiment de serveis socials especialitzats, obert a les necessitats de la població. Té com a objectiu facilitar als usuaris, per mitjà d’una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, amb la finalitat que puguen aconseguir, dins de les possibilitats de cadascun i per mitjà d’un programa individual de rehabilitació,  la seua màxima integració social.
  El COM és un servei dependent de l'Ajuntament de Carcaixent.

  A QUI VA DIRIGIT?

  El COM està destinat a aquelles persones amb discapacitat psíquica, administrativament reconegudes com a tals, de la comarca de la Ribera Alta,  en edat laboral i que hagen acabat el període de formació.

  QUI POT SOL·LICITAR-LO?

  Podran integrar-se en el COM les persones amb discapacitat que reunisquen les condicions següents:

  • Estar en edat laboral
  • Ser valorat  per l’equip multiprofessional a què es refereix l’article 10 de la LISMI i tindre el Certificat Oficial de Minusvalidesa
  • Presentar com a  diagnòstic  principal el de retard mental.
  • Disposar d’una resolució motivada de l’equip multiprofessional sobre la necessitat d’integració en un centre ocupacional.
  • Que el centre siga l'idoni per a les necessitats de la persona.
  • Proximitat del centre a la residència familiar (comarca).
  • Que l’usuari i/o el seu representant  legal firmen un contracte d’assistència i acceptació dels drets i de les obligacions que els competeixen, amb el titular del centre, al costat del programa individual elaborat per l’equip tècnic.
  • Que facilite tota la documentació i dades requerides per l’entitat.

  MÉS INFORMACIÓ:

  El COM  té objectius en les àrees següents:

  • Àrea d’assistència i formació en els aspectes d’autonomia personal: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a usuaris/àries que, amb la participació directa d’aquestos, tenen l’objectiu d’aconseguir una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic, potenciant l’autonomia personal, l’autoestima i l’equilibri personal que li permeta millorar la seua qualitat de vida, per mitjà de la intervenció terapèutica més adequada.
  • Àrea ocupacional i de formació laboral: ocupació terapèutica, consistent en tasques a través de les quals, sempre que siga possible, l’usuari puga desenrotllar hàbits, habilitats laborals i adonar-se de la consecució d’un resultat material i satisfactori, amb l’objectiu de facilitar la integració laboral per mitjà de l’ocupació, amb ajuda o sense.
  • Àrea de formació per a la integració social: formació en hàbits i habilitats per a la convivència social i també l’orientació per a una utilització correcta dels recursos comunitaris necessaris per al desenrotllament i relació de la persona amb retard mental.
  • Àrea de suport a pares i tutors: orientació educativa i psicològica a familiars i tutors dels usuaris del centre, afavorint així una millora en la intervenció i seguiment dels processos que es duen a terme.

  Actualment, el centre ocupacional compta amb una psicòloga amb funcions també de direcció, una fisioterapeuta, 4 monitors, 7 educadors i 2 auxiliars ocupacionals.

  Font de la informació: 
  El Clot
 • Infodona és una xarxa de centres de la Conselleria de Benestar Social que té per objecte prestar servicis d’informació, formació i assessorament a dones, grups de dones i altres entitats de la Comunitat Valenciana, i facilitar així la seua participació, en igualtat d’oportunitats i condicions, en tots els àmbits que donen contingut a la societat valenciana actual. Actualment, hi ha 31 centres Infodona repartits en distints municipis de la Comunitat Valenciana.

  QUÈ OFEREIX?

  Des del centre Infodona es presten específicament els següents serveis:

  Assessorament a dones:

  • Orientació sociolaboral: tècniques per a la recerca de faena.
  • Orientació professional i formativa.
  • Orientació per a la creació d’empreses.
  • Informació sobre recursos i serveis per a dones.
  • Informació sobre tot tipus de normativa que afavorisca la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

  Assessorament per a grups de dones:

  • Disseny d’accions per al foment de l’associacionisme femení.
  • Orientació per a la constitució d’associacions de dones.
  • Difusió d’ajudes per a associacions de dones.
  • Campanyes de sensibilització en igualtat d’oportunitats.

  Assessorament a entitats:

  • Creació de xarxes i coordinació amb diferents organismes.
  • Col·laboració en el disseny, programació, avaluació i implantació de plans d’igualtat.
  • Col·laboració en el disseny i avaluació de polítiques d’igualtat d’oportunitats i accions positives, per a consolidar la participació igualitària de dones i homes en qualsevol àmbit social, polític, econòmic i cultural.
  • Realització de les funcions d’avaluació dels plans d’igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana per part dels agents d’igualtat dels centres Infodona.

  RECURSOS HUMANS DEL CENTRE:

  El centre disposa d'una agent d’igualtat amb una formació específica que treballa coordinadament amb la resta de recursos del municipi i de l’administració.

  MÉS INFORMACIÓ:

  L’horari d’atenció del centre és de 8h a 15h.
  És necessari sol·licitar cita prèvia als següents telèfons: 96 245 76 13 / 96 245 96 35

  Font de la informació: 
  Infodona

  QUÈ ÉS?

  El Centre de Día “Mare de Déu de la Salut”, es un establiment que ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat a persones que precisen d’ajuda per la realització de las activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària. Els seus objectius son mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i exercir de suport a la família, mitjançant la provisió d’un recurs que possibilite la vida socio-laboral dels seus membres. Aquest centre te places públiques subvencionades per la Conselleria de Benestar social, y també places privades.

  QUI POT SOL·LICITAR-HO?

  Podran ser usuaris les persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, amb limitació de la seua autonomia i que requisen una atenció sociosanitaria especialitzada, supervisió mèdica, assistència d’infermeria o rehabilitació, que no es puguen prestar adequadament en el domicilio. Excepcionalment, amb independència de la edat, podem atendre a persones amb alguna de las següents situacions:

  • Demències que no requereixen d’atenció sanitària continuada per l’evolució de la malaltia.
  • Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius.
  • Crònics amb patologia osteoarticular degenerativa i traumatologica.
  • Conseqüències funcionals post-intervenció quirúrgica o accident.

  SERVEIS:

  SERVEIS BÁSICS

  • Acolliment: assistència en les activitats de la vida diària.
  • Restauració: correcta nutrició, en quant a quantitat, qualitat i varietat contemplant dietes especials i supervisades directament per personal sanitari.
  • Higiene Personal.
  • Atenció Social: individual, familiar, grupal, comunitària i animació sociocultural.
  • Atenció a la Salut: mèdica, psicològica, d’infermeria, teràpia ocupacional, així com rehabilitació, prevenció i promoció de la salut.

  SERVEIS OPCIONALS

  Perruqueria, estètica, podologia, rehabilitació amb piscina, i en general, tots aquells serveis oportuns per a mantindre i millorar la qualitat de vida dels usuaris.

  MÉS INFORMACIÓ

  L'horari del Centre es de 8:00h a 19:00h.

  marededeudelasalut@massgrell.es

  Hi ha servei de transport inclòs en el preu, si el municipi està a un màxim de 15 km. Els municipis als que acull son tots aquells de la Ribera Alta.

  Font de la informació: 
  Centre de Dia "Mare de Déu de la Salut"