Formulari de cerca

Cadastre
SERVEIS BÀSICS
  • Servei de consulta lliure i certificat electrònic de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificat electrònic per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.
  • Servei de certificat negatiu de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al mateix sol·licitant.

Requisits

  • Lliure accés per a la consulta i certificat de dades cadastrals no protegides que consten en la Base de Dades Nacionals del Cadastre.
  • Ser titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell, per a la consulta i certificat de les dades cadastrals protegides dels immobles de la seua titularitat.

Documentació

  • Acreditació de la identitat: document nacional d'identitat.
  • Acreditació, si és procedent, de la representació o de l’autorització.

Tractant-se de dades cadastrals protegides, la normativa sobre els Punts d’Informació Cadastral únicament permet l’accés a estos servicis a qui figura inscrit en el Cadastre com a titular cadastral.