Àrea d'Hisenda
SERVEIS BÀSICS  
 • Ingressos: padrons (IBI urbana, rústica, escombraries, IAE, Vehicles) plusvàlues (telefònica, IBERDROLA ...)
 • Cadastre
 • Pressupost Municipal
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Ordenances Fiscals
 • Comptabilitat
 • Pagaments a proveïdors
 • Finançaments bancàries
 • Obligacions amb el Ministeri
 • Liquidacions
 • Recaptació
 • Rendiment dels comptes municipals