Formulari de cerca

Àrea d'Hisenda
SERVEIS BÀSICS
 
 • Ingressos: padrons (IBI urbana, rústica, escombraries, IAE, vehicles) plusvàlues (telefònica, IBERDROLA ...)
 • Cadastre
 • Pressupost municipal
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Ordenances fiscals
 • Comptabilitat
 • Pagaments a proveïdors
 • Finançaments bancaris
 • Obligacions amb el Ministeri
 • Liquidacions
 • Recaptació
 • Rendiment dels comptes municipals
 • Gestió tributària